ฮิต: 327
  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครูกลุ่มรร.พานทอง 1 และพานทอง 2
0000

    วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครู สำหรับการขอให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ" กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 และพานทอง 2 จำนวนทั้งสิ้น 269 คน เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน และสามารถบันทึกประวัติการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Logbook ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2