ฮิต: 361
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ่อทอง
0000

     วันที่ 9 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับสูง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ,การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET , NT เป็นต้น พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน