ฮิต: 111
  ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.
0000

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. รุ่นที่ 2 โดยวัดเขาถ้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมฯ หลักสูตร "บทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี