ฮิต: 179
  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 1)
0000

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนวัดโคกเพลาะ และโรงเรียนวัดเนินตามาก เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

0000.JPG DSC_0076.JPG DSC_0086.JPG

DSC_0091.JPG DSC_0094.JPG DSC_0098.JPG

DSC_0101.JPG DSC_0108.JPG DSC_0112.JPG

DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG DSC_0118.JPG

DSC_0120.JPG DSC_0122.JPG DSC_0123.JPG

DSC_0124.JPG DSC_0132.JPG DSC_0133.JPG

DSC_0142.JPG DSC_0147.JPG DSC_0151.JPG

DSC_0152.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0160.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0172.JPG DSC_0178.JPG