ฮิต: 372
  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนวัดป่าแก้ว และโรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

0000.JPG DSC_0094.JPG DSC_0097.JPG

DSC_0102.JPG DSC_0109.JPG DSC_0111.JPG

DSC_0116.JPG DSC_0117.JPG DSC_0120.JPG

DSC_0122.JPG DSC_0123.JPG DSC_0125.JPG

DSC_0129.JPG DSC_0139.JPG DSC_0141.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG

DSC_0150.JPG DSC_0152.JPG DSC_0154.JPG

DSC_0156.JPG DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG

DSC_0167.JPG DSC_0169.JPG DSC_0173.JPG

DSC_0178.JPG DSC_0185.JPG DSC_0189.JPG

DSC_0198.JPG DSC_0199.JPG