ฮิต: 235
  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 3)
0000

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.ชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

0000.JPG DSC_0002.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0009.JPG DSC_0012.JPG DSC_0014.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0025.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0033.JPG DSC_0037.JPG DSC_0040.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0046.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0061.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG

DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG

DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG

DSC_0093.JPG DSC_0096.JPG DSC_0097.JPG