ฮิต: 62
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโอ่งโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน