ฮิต: 221
  ประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
0000

    วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอน สะเต็มศึกษาในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษานำไปใช้ในโรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีกำหนดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ในระยะที่ 2 จำนวน 3 ช่วงชั้น คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562