ฮิต: 278
 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรร.ในอ.เกาะจันทร์
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเกาะจันทร์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนนันทนวิทย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข