ฮิต: 147
 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรร.ในอ.เกาะจันทร์
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเกาะจันทร์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนนันทนวิทย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0013.JPG

DSC_0020.JPG DSC_0023.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG DSC_0033.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0037.JPG DSC_0043.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0054.JPG DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG

DSC_0060.JPG DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0097.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG