ฮิต: 465
  ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในอำเภอบ่อทอง จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาค่ายลูกเสือบ้านบึง BB Cowboy Camp อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี