ฮิต: 789

     มาตรการภายใน สพป.ชลบุรี เขต 2
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 

 [1] ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ สพป.ชลบุรี เขต 2    detail2

 [2] มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

detail3

 [3] มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 detail1

 [4] มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

detail3

 [5] มาตรการป้องกันการรับสินบน

detail1

 [6] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

detail3
 [7] ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ สพป.ชลบุรี เขต 2   detail2
 [8] ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 2 detail1