ฮิต: 182
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2