ฮิต: 87
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีนางจรรยา เกตุพันธุ์ นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มริน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2