ฮิต: 3602

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

    ปีงบประมาณ 2564

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ปี 2564      

 

 

 

    ปีงบประมาณ 2563

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  

 

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต      

 
 

 

                  ปีงบประมาณ 2562

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   detail3

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต