ฮิต: 96
 การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
0000

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นการของบประมาณค่าก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนยื่นความประสงค์ของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 9 โรงเรียน