ฮิต: 136
  ติดตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0000

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายประเวศ คำหงส์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เดินทางมานิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 2.โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 3.โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เพื่อติดตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT) การอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นต้น สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://joo.gl/EQ7Uz