ฮิต: 120
  โครงการประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offine ได้อย่างถูกต้อง.....

 และเป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน ให้กับครูในสังกัด สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีนายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวธนสร ดีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบ และการติดตั้งโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2