ฮิต: 205
  งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมาย นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งบริการแก่ชุมชน โดยมีนายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี