ฮิต: 97
  การประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อปรึกษาหารือวางแผนด้านการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2