ฮิต: 126
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
0000

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงเรียนวัดโป่งตามุข และโรงเรียนวัดหนองกาน้ำ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

0000.JPG DSC_0006.JPG DSC_0018.JPG

DSC_0021.JPG DSC_0029.JPG DSC_0038.JPG

DSC_0041.JPG DSC_0045.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0067.JPG DSC_0075.JPG DSC_0079.JPG

DSC_0086.JPG DSC_0091.JPG DSC_0093.JPG

DSC_0098.JPG DSC_0102.JPG DSC_0109.JPG

DSC_0115.JPG DSC_0117.JPG DSC_0121.JPG

DSC_0130.JPG DSC_0136.JPG DSC_0143.JPG

DSC_0151.JPG DSC_0155.JPG DSC_0163.JPG

DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG DSC_0168.JPG

DSC_0171.JPG DSC_0172.JPG