ฮิต: 139
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
0000

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

0000.JPG DSC_0011.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0057.JPG DSC_0061.JPG

DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG DSC_0099.JPG

DSC_0109.JPG DSC_0113.JPG DSC_0132.JPG

DSC_0133.JPG DSC_0141.JPG DSC_0160.JPG

DSC_0161.JPG DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG

DSC_0168.JPG DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG

DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0180.JPG

DSC_0181.JPG DSC_0183.JPG