ฮิต: 202
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ
0000

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ได้ออกตรวจโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม และโรงเรียนวัดห้วยยาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

0000.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0038.JPG DSC_0046.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0065.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG DSC_0073.JPG

DSC_0074.JPG DSC_0076.JPG DSC_0083.JPG

DSC_0094.JPG DSC_0103.JPG DSC_0115.JPG

DSC_0116.JPG DSC_0125.JPG DSC_0127.JPG

DSC_0138.JPG DSC_0142.JPG DSC_0145.JPG

DSC_0151.JPG DSC_0174.JPG DSC_0178.JPG

DSC_0181.JPG DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG

DSC_0193.JPG DSC_0201.JPG DSC_0203.JPG

DSC_0210.JPG DSC_0211.JPG DSC_0214.JPG

DSC_0218.JPG DSC_0221.JPG DSC_0227.JPG

DSC_0230.JPG DSC_0235.JPG