ฮิต: 619
ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย