ฮิต: 317
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดทรงธรรม โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย