ฮิต: 295
การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ
0000

    วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน เปิดการอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้สถานศึกษานำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2