ฮิต: 97
  อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง000
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน... 

โดยมีวิทยาการบรรยาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายไพรัช หนูยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ดร.ปราณี หนูขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และนางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2