ฮิต: 56
การปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ 7 ก.พ.63
1
 

นที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ สังกัดสพป.ชบ.2 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2