ฮิต: 43
  ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สพป.ชลบุรี เขต 21
 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด