ฮิต: 53
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2562
1
 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ