ฮิต: 151
โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
1
 

เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน