ฮิต: 68
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ1
 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการชุดที่ 1 ออกตรวจโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม และโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

1.JPG DSC_3240.JPG DSC_3243.JPG

DSC_3247.JPG DSC_3250.JPG DSC_3256.JPG

DSC_3257.JPG DSC_3260.JPG DSC_3264.JPG

DSC_3270.JPG DSC_3272.JPG DSC_3276.JPG

DSC_3284.JPG DSC_3285.JPG DSC_3287.JPG

DSC_3290.JPG DSC_3292.JPG DSC_3298.JPG

DSC_3302.JPG DSC_3304.JPG DSC_3305.JPG

DSC_3310.JPG DSC_3312.JPG DSC_3314.JPG

DSC_3316.JPG DSC_3321.JPG DSC_3326.JPG

DSC_3330.JPG DSC_3333.JPG DSC_3345.JPG

DSC_3347.JPG DSC_3350.JPG DSC_3353.JPG

DSC_3357.JPG DSC_3364.JPG DSC_3365.JPG

DSC_3368.JPG DSC_3372.JPG DSC_3374.JPG

DSC_3382.JPG DSC_3384.JPG DSC_3388.JPG

DSC_3391.JPG DSC_3394.JPG DSC_3397.JPG

DSC_3401.JPG DSC_3406.JPG DSC_3414.JPG