ฮิต: 48
ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2