ฮิต: 226
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ระยะที่2) พร้อมทั้งออกพื้นที่ลงเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม ตรวจสอบ มาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และได้ให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโครงการอาหารกลางวัน ในการนี้ ได้รับมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเครื่องวัดไข้ให้กับโรงเรียนวัดท่าบุญมี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111