ฮิต: 24
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามความพร้อมตามมาตรการฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมให้จัดการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมได้ให้คำแนะนำส่วนที่ต้องปรับเพิ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอาหารกลางวัน สภานักเรียน และ แผนการอบรมครูด้านจิตวิทยา ณ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ และโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม