ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์...5

 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20) ระหว่างวันที่ 11-13  มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฎเชียงราย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cru.in.th/vtr20/
ด้วยนายเอี้ยงฮ้ง  แซ่ลี้ บิดานายสมยศ  สตภูมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพรหมถึงแก่กรรม
รดน้ำศพวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ วัดไร่หลักทอง

ข้าราชการผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่เดือนเม.ย. 52
ถึง พ.ย. 52 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชบ.2 โอนเงินวิทยฐานะให้แล้ว
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2553
ประชาสัมพันธ์ สพป.ชบ.2 แจ้งเลื่อนสอบโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลาคงเดิม /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ สโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม ภาค 310 ซี ประเทศไทย กำหนดจัดการ
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 16  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 

ประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
เชิงรุก" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง QS2 103
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี [รายละเอียด]
สพป.ชลบุรี เขต 2 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ประสบอุทกภัยขอให้รายงานได้ที่
กลุ่มอำนวยการ โดยด่วน!!!!!!

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้นระดับมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อ
"เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข" รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.forGodfilm.com 
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การบรรจุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 [รายละเอียด1] [รายละเอียด 2]
สพป.ชลบุรี เขต 2 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป 

สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งโรงเรียนเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุกีฬาและส่งหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 (กลุ่มอำนวยการ)

อบจ.ปราจีนบุรี รับโอนข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
037-211894 หรือ www.prachinpao.go.th 

 

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

       ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประกาศ เรื่องการสรรหาและพิจารณาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทั้งนี้สามารถส่งผลงานและติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5850 - 7 ต่อ 120 และ 189 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชการและการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

       ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่ http://www.edulpru.com/innovation2017 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2017

       ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้จัดโครงการ Innovative School Summit 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร หมายเลข 02 661 7750 ต่อ 223 หรือ 083 0046739 อีเมล์ tanya@absolutealliances.com รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุด 4.0 ด้วย EF"

       ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุด 4.0 ด้วย EF" ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

       ด้วย สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2