ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์...5

 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20) ระหว่างวันที่ 11-13  มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฎเชียงราย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cru.in.th/vtr20/
ด้วยนายเอี้ยงฮ้ง  แซ่ลี้ บิดานายสมยศ  สตภูมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพรหมถึงแก่กรรม
รดน้ำศพวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ วัดไร่หลักทอง

ข้าราชการผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่เดือนเม.ย. 52
ถึง พ.ย. 52 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชบ.2 โอนเงินวิทยฐานะให้แล้ว
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2553
ประชาสัมพันธ์ สพป.ชบ.2 แจ้งเลื่อนสอบโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลาคงเดิม /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ สโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม ภาค 310 ซี ประเทศไทย กำหนดจัดการ
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 16  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 

ประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
เชิงรุก" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง QS2 103
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี [รายละเอียด]
สพป.ชลบุรี เขต 2 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ประสบอุทกภัยขอให้รายงานได้ที่
กลุ่มอำนวยการ โดยด่วน!!!!!!

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้นระดับมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อ
"เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข" รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.forGodfilm.com 
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การบรรจุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 [รายละเอียด1] [รายละเอียด 2]
สพป.ชลบุรี เขต 2 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป 

สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งโรงเรียนเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุกีฬาและส่งหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 (กลุ่มอำนวยการ)

อบจ.ปราจีนบุรี รับโอนข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
037-211894 หรือ www.prachinpao.go.th 

 

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

      ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

       ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ  โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกกลุ่มผู้แทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2560  กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลอายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2530-1 เม.ย.2542)  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มี.ค.2560- 5 เม.ย.2560  การรับสมัครดังกล่าวมีรายละเอียดตามประกาศ และเกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dyc.go.th


  ประขาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบ และตั้งปณิธานความดี

       ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" โดยดำเนินการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล 70 บุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักคุณธรรมคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิต รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2