ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59

smart1

ARS59
KRS59


transfer
strategy
visit
Crown

 

 

KM1
banner scout
header-ksp
sapa58

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

ข่าวประชาสัมพันธ์...5

 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20) ระหว่างวันที่ 11-13  มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย-
ราชภัฎเชียงราย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cru.in.th/vtr20/
ด้วยนายเอี้ยงฮ้ง  แซ่ลี้ บิดานายสมยศ  สตภูมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองพรหมถึงแก่กรรม
รดน้ำศพวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ วัดไร่หลักทอง

ข้าราชการผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่เดือนเม.ย. 52
ถึง พ.ย. 52 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชบ.2 โอนเงินวิทยฐานะให้แล้ว
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2553
ประชาสัมพันธ์ สพป.ชบ.2 แจ้งเลื่อนสอบโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลาคงเดิม /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ สโมสรไลออนส์ชลบุรี พนัสนิคม ภาค 310 ซี ประเทศไทย กำหนดจัดการ
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 16  ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป 

ประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุด
เชิงรุก" ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง QS2 103
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี [รายละเอียด]
สพป.ชลบุรี เขต 2 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ประสบอุทกภัยขอให้รายงานได้ที่
กลุ่มอำนวยการ โดยด่วน!!!!!!

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้นระดับมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในหัวข้อ
"เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข" รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.forGodfilm.com 
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับ
การบรรจุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 [รายละเอียด1] [รายละเอียด 2]
สพป.ชลบุรี เขต 2 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป 

สพป.ชลบุรี เขต 2 แจ้งโรงเรียนเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุกีฬาและส่งหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2553 (กลุ่มอำนวยการ)

อบจ.ปราจีนบุรี รับโอนข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
037-211894 หรือ www.prachinpao.go.th 

 

  student

  vision59
  value1mission1goal1

  e-network


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

  จังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


  ประชา่สัมพันธ์โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย

  สพฐ.แจ้งว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นการลดค่าใขจ่ายให้กับสมาชิก กบข. โดยมีเงื่อนไขและราคาเบี้ยปรกันภัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้


  ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

  สพป.ตาก เขต 1 แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จำนวน 2 ราย ประสบอุบัติเหตุจากแรงระเบิด ทำให้นักเรียนเสียชีวิต สพป.ตาก เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  ไปยังสพป.ตาก เขต 1  โดยมีรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


  ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

       ด้วยมูลนิธิ บุณยเกตุ จะมอบทุนให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน (ทั่วประเทศ) โดยยื่นแบบขอรับทุนพร้อมเอกสารได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


  ข่าวประชาสัมพันธ์

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมการศาสนา กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.2559 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลทั่วประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนส่งบุตรหลาน เข้าร่วมพระบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี  ณ วัดที่จัดโครงการฯ ใกล้บ้าน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์โดยตรงกับวัดที่จัดโครงการฯ และหากต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 0 3827 6407 , 0 3827 7407


  ..แสดงทั้งหมด..

  ข่าว สพฐ. แจ้ง สพป.

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2