ฮิต: 44
ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
 1

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลต่าง ๆ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 3. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก