ฮิต: 53
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 14 กันยายน 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563