ฮิต: 60
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 15-16 กันยายน 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2563 ณ มะขามคู่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา