คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

 

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   

 

 
 

 

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 2   

 

 

                     การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 

                                 ปี 2563

 

                                         ปี 2562

 

 

         การเปิดโอกาสให้เกิดให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2