ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 :  

EB1 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามภารกิจของข้อคำถาม)   paper3
 • ประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้  paper4
  • ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
  • วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  • บันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 • หลักการกำกับติดตาม มาตรการ กลไกล หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างต่อเนื่องมีรายละเอียดดังนี้
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  • รายงานผลการกำกับติดตาม   

 
EB1 (2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ซึ่งมี Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) (Link อ้างอิง)  สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ดังนี้

 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน  paper4
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   paper4
 • ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   paper4
 • มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล   paper4
 • มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะงานที่มีภารกิจให้บริการ มีขั้นตอนอนุมัติ หรือ อนุญาต)  paper4

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม

EB2 :  

EB2 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตราการ กลไกล หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามรส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • คำสั่งหรือข้อสั่งการกำหนดมาตราการ กลไกลหรือระบบในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
 • ประกาศมาตราการ กลไกล หรือระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
  • กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
  • วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไกล หรือระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องมีรายละเอียดดังนี้
  • คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
  • เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม  
  • รายงานการกำกับติดตาม  

 

EB2 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • หนังสือเชิญตัวแทนภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนร่วมประชุมตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 • รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม  
 • รายงานผลการกำกับติดตาม ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 :  

EB3 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายละเอียด ดังนี้

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   
  • ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง   
  • ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง   
 • บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ  

 

EB3 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 •  คำสั่งข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามภารกิจข้อคำถามด้านบน)  
 • ประกาศมาตราการ กลไกล หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมควาฒโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 • หลักฐานการกำกับติดตาม มาตราการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 

EB3 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละช่องทางดังนี้

 • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)   
 • ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Link บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)   paper4
 • ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาพถ่าย)  

 

EB3 (4) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) มี Link (บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 • เอกสาร หลักฐานการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  (ตามแบบ สขร.1)
  • ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
  • วงเงินงบประมาณ
  • ราคากลาง
  • วิธีการซื้อหรือจ้าง 
  • ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
  • เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
  • เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 :  

EB4 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี มีลักษณะเป็น Link (คลิกที่นี่)ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 • แผนงาน
 • โครงการ 

EB4 (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มีลักษณะเป็น Link  (คลิกที่นี่) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

 • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
  • ผลการประเมิน
  • ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

 

EB4 (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามไตรมาส) มีลักษณะเป็น Link (คลิกที่นี่) ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ paper4

 • ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
 • การใช้จ่ายงบประมาณ

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5   

EB5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • คำสั่งหรือข้อสั่งการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามภารกิจของข้อคำถามด้านบน)
 • ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงาน ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
  • วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • หลักฐานการกำกับติดตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ