การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนเมษายน
0000

    วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนเมษายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเมษายน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนเมษายน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCประจำเดือนกรกฎาคม
0000

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนมิถุนายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCประจำเดือนกรกฎาคม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
0000

      วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวธนสร ดีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร พร้อมคณะทีมงาน...

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
0000

   วันที่ 19 กันยายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) สำหรับครูบรรณารักษ์ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัดในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายปริญญา สุธรรม ผอ.รร.บ้านตลาดเนินหิน และนายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผอ.รร.ชุมชนวัดโบสถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

  การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
0000

     วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งครูผู้สอนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 และคุณครูบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"