การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมีนางจรรยา เกตุพันธุ์ นายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มริน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562

  การอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม
0000

    วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดอำเภอพนัสนิคม

  การอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 444 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทางโรคที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และในภาคบ่ายได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch โดยนางสุจิตร พุฒิยืน ,นางสาวดรุณทิพย์ ขันสุข และทีมงานของสพป.ชลบุรี เขต 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"
0000

      วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.45 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS" ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนทำการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลนักเรียนในแต่ละรายวิชา ในส่วนของผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามที่ สพฐ.กำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงข้อมูล ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม - 30 กันยายน ของทุกปี) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"