การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤศจิกายน
DSC 0592

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนพฤศจิกายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤศจิกายน

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ(ฉบับปรับปรุง2560)
0000

    วันที่ 2 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่สถานศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของเดิม และให้ใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีทีมคณะศึกษานิเทศก์ของสพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ(ฉบับปรับปรุง2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมรับการตรวจประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนผ่าน Project Base Learning โดยได้รับเกียรติจากนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โรงเรียนบ้านทับร้าง และโรงเรียนบ้านคลองโค เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น
0000

    วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูแกนนำเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ มีความรู้ในการจัดทำกรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนำหลักสูตรฯ ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0000

    วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน