การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
0000

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด ทักษะการคำนวณ .....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจัดการอบรมให้กับครูวิชาโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาพื้นที่คุณภาพ ค้นหาปัญหาและแนวทางการพัฒนาสร้างแรงจูงใจในการยก ระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นการสร้างพื้นที่คุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2 พร้อมคณะ ,คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะ ให้ความรู้แก่ครูที่เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT พานทอง 1
0000

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT พานทอง 1

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีนางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 มาให้ความรู้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้Computerในการทำข้อสอบ
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ (Computer-based Assessment : CBA) เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน PISA2018 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้Computerในการทำข้อสอบ