การอบรมโครงการอบรมขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
0000

    วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน โดยมีทีมวิทยากรเป็นครูแกนนำที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) นำความรู้ที่ได้รับมาถอดประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบ Boot Camp และนำผลลงสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการอบรมขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2....

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย... 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
0000


    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ" และร่วมนำผู้ร่วมงานลงแขกในแปลงนาสาธิตเนื้อที่ 270 ตารางวา ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนา ความสำคัญของข้าว รวมทั้งเรียนรู้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวไทย และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2