งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมการแสดงบนเวที และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีประชาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการแสดง ณ บริเวณเวทีกลางหน้าสนามศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2561
0000

    วันที่ 18 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการแสดงบนเวที และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2561 ครั้งที่ 86 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ปี 2561

งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

  งานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561
0000

      วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ได้คุณภาพและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “ชลบุรีโมเดล” รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้.....

อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561

   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"
DSC 0001

    วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน.....

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"