ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT กลุ่มพานทอง 2
0000

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT/คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ และคุณภาพการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT

  ประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018"
0000

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018" ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน และสามารถพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018"

  ประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านทุจริตเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
0000

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านทุจริตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน.....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านทุจริตเฉลิมพระเกียรติ...

  ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
0000

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ผู้กำกับลูกเสือและให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของกองลูกเสือโรงเรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนนั้นสามารถพัฒนาให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เสียสละ และสร้างให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาโรจน์ ไทยธรรม นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561