ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4 โรงเรียนในสังกัด
000

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านสระนา ,โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส และโรงเรียนบ้านสามแยก ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 4...

  ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 โรงเรียนในสังกัด
0000

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ,โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ,โรงเรียนวัดศรีประชาราม ,โรงเรียนวัดบางนาง และโรงเรียนบ้านทับร้าง ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5...

  ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรม 4 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ และแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดทรงธรรม โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
0000

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีศูนย์สอบจำนวน 18 ศูนย์สอบ และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษพันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต2 ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ O-NET ให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สทศ.ได้กำหนด พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบครั้งนี้ ณ ศูนย์สอบ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560