ประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการระหว่างวันที่ 30 ,31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นลูกเสือ - เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอพานทอง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดศรีประชาราม 2.โรงเรียนวัดโป่งตามุข 3.โรงเรียนวัดห้วยยาง 4.โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 5.โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  ประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งจัดโครงการระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ศาลารวมใจภักดีแผ่นดิน วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด จำนวน 50 คน.....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2

  ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมกับทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 90 ปี ณ อาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

 ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล
0000

    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดกลางทุมมาวาส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล

  ประธานในพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 3
0000

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีเปิด การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มพนัสนิคม 3