ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโอ่งโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองโอ่งโรงเรียนในสังกัด อำเภอบ่อทอง

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และโรงเรียนวัดสำเภาทอง
0000

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และโรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย และโรงเรียนวัดสำเภาทอง

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย โรงเรียนในสังกัด
0000

    วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมอาชีพของนักเรียน เป็นต้น เพื่อเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย โรงเรียนในสังกัด

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2