ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก
0000

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านโค้งประดู่และโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน
0000

    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ และโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านโค้งประดู่และโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ่อทอง
0000

     วันที่ 9 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับสูง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ,การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET , NT เป็นต้น พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ่อทอง

  ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
0000

    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ขนาดกลาง คือ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ และขนาดเล็ก คือ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม โดยมีนายวสันต์ นาวเหนียว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นประธาน นางจตุพร เรียงความ และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำนักติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา