ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา โดยการนำคู่มือ "มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสพป.ชลบุรี เขต 2" สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้มาตรฐานสถานศึกษา มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถนำไปถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ของสพป.ชลบุรี เขต 2

  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์
0000

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,500 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นายบุญรอด โสภาภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแปลงเกต นายสมบัติ ตั้งคณา บริษัท เอส เอส ซีออยล์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแปลงเกต....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์

  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4
0000

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกา มีความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองสังข์

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4

  ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561

ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.
0000

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล. (A.P.L. FAIR)" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.