ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
0000

    วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี "เงินถุงแดง" และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและธุรการโรงเรียน
000

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและธุรการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและธุรการโรงเรียน

  นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข โรงเรียนบ้านหนองข่า และโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการบริหารจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการบริหารจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศติดตามการประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง