ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
0000

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (English Mobile Unit) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการฝึกทักษะดังกล่าว มีชุดอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอน จำนวน 40 ชุด ประจำรถโมบาย English Mobile Unit ซึ่งอยู่ภายใต้วิทยาลัย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ...

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
00000

    วันที่ 19 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพในทุกด้าน ณ ห้องประชุมศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA
0000

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำโดยนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมคณะ เพื่อร่วมแลกปลี่ยนประสบการณ์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กับสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่มีค่าคะแนน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงาน ITA

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นำโดยนายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตที่มีค่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานฯ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก ของ สพฐ.) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2