ประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอบ่อทอง
0000

      วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอบ่อทอง จำนวน 210 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นจำนวน 105,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง และได้ดำเนินการประชุมสมาคมครูอำเภอกลุ่มบ่อทองตามระเบียบวาระ โดยมีนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ นายกสมาคมครูอำเภอบ่อทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตอำเภอบ่อทอง

  ประธานรับมอบ ลานธรรม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
0000

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ ลานธรรม ของโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท จากนางวีนัส มงคลากร เพื่อสร้างลานธรรมให้กับโรงเรียนไว้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานรับมอบ ลานธรรม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข

ประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนฯ โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 7
0000

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ด้วยบริษัทสยามแม็คโคร สาขาชลบุรี ร่วมกับสมาชิกแม็คโคร ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจให้น้อง" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ฯ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ มีดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2.โรงเรียนบ้านคลองปริง 3.โรงเรียนบ้านคลองยาง 4.โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 5.โรงเรียนบ้านทับสูง 6.โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 7.โรงเรียนบ้านคลองโค 8.โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน

อ่านเพิ่มเติม: ประธานรับมอบอุปกรณ์การเรียนฯ

  ประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู อำเภอพนัสนิคม
0000

    วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู อำเภอพนัสนิคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้หลักกระบวนการกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมกับมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างวินัยทางด้านการเงิน การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการจัดการในกลุ่มอย่างเป็นระบบควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ้นจากหนี้สิน ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและนำหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ไปใช้ในการดำเนินชีวิต แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตครูให้มีคุณภาพขึ้นอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู อำเภอพนัสนิคม

  ประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
0000

    วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอน สะเต็มศึกษาในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษานำไปใช้ในโรงเรียนได้ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีกำหนดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ในระยะที่ 2 จำนวน 3 ช่วงชั้น คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา