ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6 และม.3
0000

    วันที่ 29 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรีื เขต 2, ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูตามคำสั่งในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนัสนิคม เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดให้ถือปฏิบัติตาม เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ระดับชั้นป.6 และม.3

  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69
000

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ https://central69.sillapa.net/sp-cbi2/

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 69

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562
000

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของ สพป.ชบ.เขต 2 และสรุปสาระสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562

  ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดื์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3

  ร่ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3000
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (อำเภอบ่อทอง และอำเภอพานทอง) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3